Language ČeskyEnglish
 

Recyklace průmyslových odpadů

Zpracování prachových frakcí hliníkových stěrů a solných strusek

Popis technologické linky:

Technologické zařízení provozované firmou KVS Ekodivize, a.s. Horní Benešov využívá následujícího postupu zpracování prachových frakcí hliníkových stěrů a solných strusek.

Do objektu závodu jsou dopravovány stěry ve velkoobjemových vacích a skladovány v uzavřeném, krytém skladu. Odtud se dopravují vaky k vlastní technologické lince. Úprava vstupního materiálu spočívá v katalytickém rozkladu za vyšší teploty a tlaku vodou v míchaných několikastupňových vyhřívaných reaktorech. Vznikající plynné produkty s obsahem vodíku, metanu, amoniaku jsou odváděny do spalovací komory a vzniklé teplo z tohoto procesu je využíváno pro dohřívání rozkladného procesu nebo pro odpar vody ze solanek. Solanka se získá z oddělení pevné a kapalné fáze produkovaného rmutu z rozkladných reaktorů. Dále se pevná fáze vícenásobně pere, a tím se zbavuje zůstatkových vodorozpustných látek na požadovanou hodnotu. Rozkladem vstupního materiálu a dodatečným praním se získá inertní produkt zbavený nebezpečných vlastností s obsahem oxidů hliníku, hydroxidů hliníku, oxohydroxidů hliníku a oxidů doprovodných prvků (křemík, hořčík, vápník, železo). Inertní materiál se míchá s pojivovým materiálem a přídavnými surovinami a provede se jeho peletizace. Pelety se dosuší na požadovanou minimální vlhkost, odtřídí se prachové podíly a výsledný produkt se expeduje. Kapalná fáze s obsahem vodorozpustných solí se odpařuje. Chlazením odváděné brýdové páry se získává voda pro praní a koncová prací voda se použije pro rozkladovou vodu do rektorů. Zahuštěné roztoky solanky se podrobí krystalizaci. Vzniklé krystaly se dosuší, smíchají se s potřebnými komponenty a výsledkem jsou krycí nebo rafinační soli používané v hutnictví hliníku.

Technologie je zaměřena na využiti všech odpadních látek, tak aby byla bezodpadová. Pevná fáze se využívá pro výrobek ALCATEN, který se používá jako náhrada kazivce pro hutnictví železa. Kapalná fáze se využije pro získání druhotné suroviny - výrobky ECOSAL, které jsou využity v hutnictví hliníku. Plynná fáze se spaluje a využívá pro získání tepla.

Firma KVS EKODIVIZE a.s. disponuje veškerými legislativními předpoklady k provozu předmětné technologie, dané jí Zákony ČR včetně povolení dovozu nebezpečných odpadů dané kategorie ze zahraničí.

Technologické schéma

Technické informace

Zpracováváme prachové frakce Al-stěrů produkované v kovohutích hliníku.

1. Původ:

Průmyslový odpad ze zpracování hliníku.

2. Složení:

Al kov. 0-10%
Al2O3 min. 20%
NaCl + KCl 10-60%
SiO2 max. 5%
Fe2O3 + MgO max. 10%
Cu max. 0,5%
As, Sb max. 0,2%
Cd max.  0,1%
Pb, Zn max. 0,2%
Co max. 0,1%
Ca max. 10%
organické látky max. 1%
H2O max. 2%

 

3. Zrnitost:

0 - 0,2 mm 90%
0,2 - 2 mm 10%
nad 2 mm 0%

 

4. Balení:

BIG BAG se spodní výpustí po cca 1300 kg

5. Doprava:

6. Klasifikace:

Podniková norma: RST - 02 - 01
Označení odpadu: Odpady z pyrometalurgie hliníku
Kód druhu odpadu: 10 03 xx
Poptávejte zde

Zaujali jsme Vás naší nabídkou? Obraťte se na nás.